Cấp bán hàng Doanh số/ Tháng Chiết khấu Gía vốn Lương Thưởng hàng Lợi nhuận CK + Lương + Thưởng
Tư vấn viên 5 Sản phẩm 2.000.000 25% 1.500.000 500.000 25%
Đại lý 10.000.000 30% 7.000.000 3.000.000 30%
Tổng đại lý 30.000.000 35% 19.500.000 10.500.000 35%
NPP 50.000.000 40% 30.000.000 20.000.000 40%
GĐPTTT 100.000.000 45% 55.000.000 2.000.000 47.000.000 47%
GĐPTHT 150.000.000 50% 75.000.000 1.500.000 3.000.000 79.500.000 53%